product category
Hafðu samband við okkur

TEL: + 86-579-85182937

Tölvupóstur: house@kinyinggroup.com

ADD: 9, 23 District, Baofeng Road, Yidong Industrial Park, Yiwu City, Zhejiang Province

chavmoH hotline
+86-579-85182937

Sýning

JuH > Sýning'a ghIH

nen puq 'ej vision (2) QaD juH 12 che' wov

Jiangxi Kinying Industrial Co Ltd | Updated: Dec 13, 2016

6. ghaH chep flashing webqu'meH nov

chep pay' pay' wej neH rut wov visible, naH jajmeymaj wej Datu''a' nuvpu', 'ach Dun implications vision ghaj, QIH vaj jen laHlIj je' ngaDmoH product wa'DIch je lighting wIv, qa'wIj stability anxiety mood webqu'meH nov nIbwI' ngaDmoH Hal vision 'ej mood.

distribution chep pol 7.

be amount poH position, qoD tIS neH poQ ngugh nuvpu' in contrast to HoS chep boch chemvaH Ho'Du' pImbe'DI' distributed, vegh pIm lighting je je fatigue QIH HoS tlheD mInDu'wIj luH vaj HIp ngaD je qIt je poQ distribution chep.

8 targh HoS lo' reducing

baQa', muDuQ QeHDaj pol 'e' nID tIS neH qorDu' lo', QIH eyesight weghbogh 'ej diffuse chep Hal premise vaj wov wov yap ensuring 'ej QaQ protection eyesight especially direct sunlight wov.

9, layout qoD

related qoD layout chut lulajpu'bogh 'ej wej neH juH Dachegh decoration moch, 'ach je Sov wIHutlh wej neH facility DuHIvDI' yIn 'ach je vision environment je qem porgh Damo' ghaH qay' reasonable arrangement law' pa' 'aH le'be' lighting.

10. ghaH qup QongDaq-mounted jatlhtaH

juH qoD Hoch 'ej ngeD lo', pa' nightstand jatlhtaH, 'ach pa' lutu'lu'bej HoS chep Hal pay' contacted mIn Hurgh case, mup vision SoHvaD vI'elta'bogh, vaj nightstand webqu'meH nov jatlhtaH, je ngaQHa'moHwI'mey mInDu' protection.

11, acquisition matt law' pa' 'aH le'be'

ghaq Hab law' pa' 'aH le'be' ghor wov, reflection je, tlhoy' Hab mup matay'DI' ghaj jen reflectivity eyesight 'ach laH choH matt law' pa' 'aH le'be' Dunmo' chep transmission vision 'ej protection.

12, lugh law' pa' 'aH le'be'

natural lighting not Sov wIHutlh juH Dachegh law' pa' 'aH le'be' note 'ach je lulIngmeH rational distribution targh, targh indoor layout Sov wIHutlh wej law' pa' 'aH le'be' chep intensity distribution.